Od 1 lutego 2024 roku rozpoczyna się proces rejestracji wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Elektroniczna rejestracja będzie trwać do godziny 15:00 dnia 18 marca 2024 roku.

Aby zarejestrować wniosek do szkoła spoza obwodu lub zgłoszenie do szkoły obwodowej, należy skorzystać z przycisku "Zarejestruj", który znajduje się w menu bocznym systemu. Po wypełnieniu wniosku lub zgłoszenia w systemie, konieczne będzie jego wydrukowanie, podpisanie i złożenie w szkole podstawowej pierwszego wyboru (placówka umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji). Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 18 marca 2024 roku do godz. 15:00. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych dot. kandydatów spoza obwodu szkoły (wzory oświadczeń można pobrać z zakładki "Pliki do pobrania, instrukcja"). Placówka pierwszego wyboru będzie weryfikować złożone wnioski oraz zgłoszenia do 22 marca 2024 roku.

Uwaga! Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku/zgłoszenia w placówce pierwszego wyboru spowoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji.